Ddlk

Trang chủ

Góc học tập

Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu khối 5( Năm học 2017-2018)
Ngày đăng 27/09/2017 | 10:56 | Lượt xem: 6630

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 NĂM HỌC 2017 – 2018  ( TKB SỐ 2 - THỰC HIỆN TỪ 11/9/2017)

 

Thứ

Tiết

5H1-B.TRANG – P6

5H2 –TUYẾN– P7

5H3 –L.HUYỀN – P8

5H4–THƯƠNG–P9

5H5 – B.CHI – P10

5H6– H.HÀ– P11

5H7 –Đ.YẾN–P12

5H8–PHƯỢNG– P13

5H9-H.NGỌC-P14

5H10-Đ.NGỌC-P15

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

2

Â.Nhạc

 

Toán

 T.Anh

T.Đọc

 

M.thuật

 

Toán

 

Toán

 

T. Dục

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 T.Anh

3

Toán

 

Â.Nhạc

 T.Anh

C.Tả

 

Toán

 

M.thuật

 

T.Đọc

 

Toán

 

T. Dục

 

T.Đọc

 

T.Đọc

 T.Anh

4

T.Đọc

 

T.Đọc

 

Â.Nhạc

 T.Anh

T.Đọc

 

T.Đọc

 

M.thuật

 

T.Đọc

 

T.Đọc

 

T. Dục

 

C.Tả

 

5

C.Tả

 

C.Tả

 

Toán

 T.Anh

C.Tả

 

C.Tả

 

C.Tả

 

C.Tả

 

C.Tả

 

C.Tả

 

T. Dục

 

3

1

T. Dục

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

M.thuật

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

2

Toán

 

T. Dục

 

LTVC

T. Nhật

LT&C

 

LTVC

 T.Anh

LT&C

 

Toán

 

M.thuật

 

LTVC

 

LTVC

 

3

LTVC

 

LTVC

 

T. Dục

T. Nhật

K.Chuyện

 

K.Chuyện

 T.Anh

K.Chuyện

 

LT&C

 

LTVC

 

M.thuật

 

K.Chuyện

 

4

K.Chuyện

 

K.Chuyện

 

K.Chuyện

 

T. Dục

 

Đạo đức

 

Đạo đức

 

K.Chuyện

T. Nhật

K.Chuyện

 

K.Chuyện

 

M.thuật

 

5

Đạo đức

 

Đạo đức

 

Đạo đức

 

Đạo đức

 

Khoa học

 

K.Thuật

 

Đạo đức

T. Nhật

Đạo đức

 

Đạo đức

 

Đạo đức

 

4

1

Toán

 

Toán

 

Toán

 

T. Dục

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

2

M.thuật

 

T.Đọc

 

T.Đọc

 

Toán

 

T. Dục

 

T.Đọc

 

T.Đọc

 

Â.Nhạc

 

T.Đọc

 

T.Đọc

 

3

T.Đọc

 

M.thuật

 

TLV

 

T.Đọc

 

T.Đọc

 

T. Dục

 

TLV

 

T.Đọc

 

Â.Nhạc

 

TLV

 

4

TLV

 

TLV

 

M.thuật

 

TLV

 

TLV

 

TLV

 

T. Dục

 

TLV

 

TLV

 

Â.Nhạc

 

5

Khoa học

 

Khoa học

 

Khoa học

 

Khoa học

 

Khoa học

 

Khoa học

 

Khoa học

 

Khoa học

 

Khoa học

 

Khoa học

 

5

1

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

T. Dục

 

Toán

 

Toán

 

2

T. Dục

 

LTVC

 

LTVC

 

Â.Nhạc

 

LTVC

 

LTVC

 

LTVC

 

Toán

 

LTVC

 T.Anh

LTVC

 

3

LTVC

 

T. Dục

 

Địa lý

 

LT&C

 

Â.Nhạc

 

Địa lý

 

Địa lý

 

LT&C

 

Khoa học

 T.Anh

Khoa học

 

4

Địa lý

 

Địa lý

 

T. Dục

 

Địa lý

 

Địa lý

 

Â.Nhạc

 

Khoa học

 

Địa lý

 T.Anh

Địa lý

 

Địa lý

 

5

Khoa học

 

Khoa học

 

Khoa học

 

Khoa học

 

K.Thuật

 

Khoa học

 

Â.Nhạc

 

Khoa học

 T.Anh

K.Thuật

 

K.Thuật

 

6

1

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

T. Dục

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

2

TLV

 T.Anh

TLV

 

TLV

 

TLV

 

Toán

 

T. Dục

 T.Anh

TLV

 

TLV

 

TLV

 

TLV

 

3

K.Thuật

 T.Anh

K.Thuật

 

K.Thuật

 

K.Thuật

 

TLV

 

TLV

 T.Anh

K.Thuật

 

K.Thuật

 

T. Dục

 

Lịch sử

 

4

Lịch sử

 

Lịch sử

 

Lịch sử

 

Lịch sử

 T.Anh

Lịch sử

 

Lịch sử

 

Lịch sử

 T.Anh

Lịch sử

 

Lịch sử

 

T. Dục

 

5

GD TT

 

GD TT

 

GD TT

 

GD TT

 T.Anh

GD TT

 

GD TT

 

GD TT

 T.Anh

GD TT

 

GD TT

 

GD TT

 

 

                       ÂN: Đ/c Thúy      MT: Đ/c Tạ Hà             TD: Đ/c Đạt                     TA: Đ/c Mai (H2,4,6); Nhàn (H1,3,5,7,8, 9, 10)