Ddlk

Trang chủ

Góc học tập

Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu khối 4 ( Năm học 2017-2018)
Ngày đăng 27/09/2017 | 10:52 | Lượt xem: 6471

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 NĂM HỌC 2017 – 2018 ( TKB SỐ 2 - THỰC HIỆN TỪ  11/9//2017)

Thứ

Tiết

4D1 – GIANG – P6

4D2 –VÂN– P7

4D3 –TUYỀN – P8

4D4–LAN–P9

4D5 – K.CHI – P10

4D6– .HUYỀN– P11

4D7 – Đ.MINH–P12

4D8–K.HỒNG– P13

4D9-N.TRANG-P14

4D10-X.HỒNG-P15

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 T.Anh

Toán

 

Toán

2

 

T. Dục

 

T.Đọc

 

T.Đọc

 

T.Đọc

 

T.Đọc

 

T.Đọc

 

M.thuật

 

T.Đọc

 T.Anh

T.Đọc

 

T.Đọc

3

 

T.Đọc

 

T. Dục

 

C.Tả

 

C.Tả

 

Â.Nhạc

 

C.Tả

 

T.Đọc

 

M.thuật

 

C.Tả

 T.Anh

C.Tả

4

 

C.Tả

 

C.Tả

 

T. Dục

 

GDTT

 

C.Tả

 

Â.Nhạc

 

C.Tả

 

C.Tả

 

M.thuật

 T.Anh

GDTT

5

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

M.thuật

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

T. Dục

3

1

 

Toán

 

Toán

 T.Anh

Toán

 

Toán

 

Toán

T. Nhật

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

2

 

Â.Nhạc

 

LTVC

 T.Anh

LTVC

 

LTVC

 

LTVC

T. Nhật

LTVC

 

T. Dục

 

LTVC

 

LTVC

 

LTVC

3

 

LTVC

 

Â.Nhạc

 

K.Chuyện

 

K.Chuyện

 T.Anh

M.thuật

 

K.Chuyện

 

LT&C

 

T. Dục

 

K.Chuyện

T. Nhật

K.Chuyện

4

 

K.Chuyện

 

K.Chuyện

 

Â.Nhạc

 

Khoa học

 T.Anh

K.Chuyện

 

M.thuật

 

K.Chuyện

 

K.Chuyện

 

T. Dục

T. Nhật

Khoa học

5

 

Khoa học

 

Khoa học

 

Khoa học

 

Â.Nhạc

 

Khoa học

 

Khoa học

 

Khoa học

 

Khoa học

 

Khoa học

 

T. Dục

4

1

 T.Anh

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

2

 T.Anh

T. Dục

 

T.Đọc

 

T.Đọc

 

T.Đọc

 

T.Đọc

 

T.Đọc

 

Â.Nhạc

 

T.Đọc

 

T.Đọc

 

T.Đọc

3

 

T.Đọc

 T.Anh

T. Dục

 

TLV

 

TLV

 

TLV

 

TLV

 

T.Đọc

 

Â.Nhạc

 

TLV

 

TLV

4

 

TLV

 T.Anh

TLV

 

T. Dục

 

Sử

 

Sử

 

Sử

 

TLV

 

TLV

 

Â.Nhạc

 

Sử

5

 

Sử

 

Sử

 

Sử

 

T. Dục

 

Đạo đức

 

Đạo đức

 

Sử

 

Sử

 

Sử

 

Â.Nhạc

5

1

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 T.Anh

Toán

 

Toán

K-GV

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

2

 

M.thuật

 

LTVC

 

LTVC

 T.Anh

LTVC

 

T. Dục

K-GV

LTVC

 

LTVC

 

LTVC

 

LTVC

 

LTVC

3

 

LTVC

 

M.thuật

 

Khoa học

K-GV

Khoa học

 

LTVC

 T.Anh

T. Dục

 

Khoa học

 

Khoa học

 

Khoa học

 

Khoa học

4

 

Khoa học

 

Khoa học

 

M.thuật

K-GV

Địa lý

 

Khoa học

 T.Anh

Khoa học

 

T. Dục

 

Địa lý

 

Đạo đức

 

Đạo đức

5

 

Địa lý

 

Địa lý

 

Địa lý

 

Đạo đức

 

Địa lý

 

Địa lý

 

Địa lý

 

T. Dục

 

Địa lý

 

M.thuật

6

1

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 T.Anh

Toán

K-GV

Toán

 

Toán

 

Toán

2

 

TLV

 

TLV

 

TLV

 

T. Dục

 

TLV

 

TLV

 T.Anh

TLV

K-GV

TLV

 

TLV

 

TLV

3

 

K.Thuật

 

K.Thuật

 

K.Thuật

 

TLV

 

T. Dục

 

K.Thuật

K-GV

K.Thuật

 T.Anh

K.Thuật

 

K.Thuật

 

Địa lý

4

 

Đạo đức

 

Đạo đức

 

Đạo đức

 

K.Thuật

 

K.Thuật

 

T. Dục

K-GV

Đạo đức

 T.Anh

Đạo đức

 

GD TT

 

K.Thuật

5

 

GD TT

 

GD TT

 

GD TT

 

GD TT

 

GD TT

 

GD TT

 

GD TT

 

GD TT

 

T. Dục

 

GD TT

                       ÂN: Đ/c Thúy                MT: Đ/c Tạ Hà                 TD: Đ/c Tùng                 TA: Đ/c Thanh