Ddlk

Trang chủ

Góc học tập

Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu khối 3 ( Năm học 2017-2018)
Ngày đăng 27/09/2017 | 10:51 | Lượt xem: 6613

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 NĂM HỌC 2017 – 2018 ( SỐ 2 THỰC HIỆN TỪ 11/9/2017)

Thứ

Tiết

3C2 –H.HẢI– P1

3C5 –T.HÀ– P2

3C6– HẰNG– P3

3C7 –H.LỆ–P4

3C9-Đ.NGA-P5

3C1 –T.DUNG – P1

3C3 –N.MIỀN– P2

3C4–L.NGỌC–P3

3C8–H.CHI– P4

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

 

Â.Nhạc

 

Toán

 

TĐ-KC

 

Toán

2

Toán

 

Toán

 

Â.Nhạc

K-GV

Toán

 

TĐ-KC

 

 

Toán

 

M.thuật

 

TĐ-KC

 

Â.Nhạc

3

TĐ-KC

 

TĐ-KC

 

Toán

K-GV

Â.Nhạc

 

TĐ-KC

 

 

TĐ-KC

 

TĐ-KC

 

M.thuật

 

TĐ-KC

4

TĐ-KC

 

TĐ-KC

 

TĐ-KC

K-GV

TĐ-KC

 

Â.Nhạc

 

 

TĐ-KC

 

TĐ-KC

 

Toán

 

TĐ-KC

5

Đạo đức

 

Â.Nhạc

 

TĐ-KC

K-GV

TĐ-KC

 

Toán

 

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

3

1

Toán

 

T. Dục

 

T.Anh

 

Toán

 

Toán

 

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

2

T. Dục

 

Toán

 

Toán

 

C. Tả

 

C. Tả

 

 

M.thuật

 

C. Tả

 

T.Anh

 

C. Tả

3

C. Tả

 

C. Tả

 

C. Tả

 

T. Dục

 

T. Đọc

 

 

T.Anh

 

T. Đọc

 

C. Tả

 

T. Đọc

4

T. Đọc

 

T. Đọc

 

T. Đọc

 

T. Đọc

 

T. Dục

 

 

C. Tả

 

TNXH

 

T. Đọc

 

TNXH

5

TNXH

 

TNXH

 

TNXH

 

TNXH

 

TNXH

 

 

T. Đọc

 

T.Anh

 

TNXH

 

T.Anh

4

1

M.thuật

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

T. Dục

 

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

2

T.Anh

 

LTVC

 

LTVC

 

T. Dục

T. Nhật

Toán

 

 

T. Dục

 

LTVC

 

LTVC

 

LTVC

3

Toán

 

T.Anh

 

T. Dục

 

LTVC

T. Nhật

LTVC

 

 

LTVC

 

T. Dục

 

T. Viết

 

T. Viết

4

LTVC

T. Nhật

T. Dục

 

T. Viết

 

T.Anh

 

T. Viết

 

 

T. Viết

 

T. Viết

 

T. Dục

 

T.Công

5

T. Viết

T. Nhật

T. Viết

 

T.Công

 

T. Viết

 

T.Anh

 

 

T.Công

 

T.Công

 

T.Công

 

T. Dục

5

1

Â.Nhạc

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

M.thuật

 

 

Toán

 

T.Anh

 

Toán

 

T.Anh

2

Toán

 

C. Tả

 

C. Tả

 

M.thuật

 

Toán

 

 

T.Anh

 

Toán

 

C. Tả

 

Toán

3

C. Tả

 

M.thuật

 

M.thuật

 

C. Tả

 

C. Tả

 

 

C. Tả

 

C. Tả

 

T.Anh

 

C. Tả

4

TNXH

 

T.Công

 

TNXH

 

T.Công

 

T.Công

 

 

TNXH

 

Â.Nhạc

 

Đạo đức

 

Đạo đức

5

T.Công

 

TNXH

 

Đạo đức

 

Đạo đức

 

TNXH

 

 

Đạo đức

 

Đạo đức

 

Â.Nhạc

 

M.thuật

6

1

Toán

 

T.Anh

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

2

T.Anh

 

Toán

 

T. Dục

 

TLV

 

TLV

 

 

TLV

 

TLV

 

TLV

 

T. Dục

3

T. Dục

 

TLV

 

TLV

 

T.Anh

 

Đạo đức

 

 

TNXH

 

TNXH

 

T. Dục

 

TLV

4

TLV

 

Đạo đức

 

GDTT

 

TNXH

 

T.Anh

 

 

GD TT

 

T. Dục

 

TNXH

 

TNXH

5

GDTT

 

GDTT

 

T.Anh

 

GDTT

 

GDTT

 

 

T. Dục

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 ÂN: Hường (C3,4,6,7,9); Thúy (C1,2,5,8)       MT: T.Hà (C1,2); Trang( C3,4,8); T Anh ( C5,6,7,9)       TD: Thúy         TA:  Nhàn (C2,3,5,7,9);  Thanh (C1,4); Trang (C6, C8)