Ddlk

Trang chủ

Góc học tập

Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu khối 2 ( Năm học 2017-2018)
Ngày đăng 27/09/2017 | 10:49 | Lượt xem: 6505

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 NĂM HỌC 2017 – 2018 ( TKB SỐ 2 - THỰC HIỆN TỪ 11/9/2017 )

Thứ

Tiết

2B1 –N.NAM – P28

2B2 –TRÂM– P29

2B3 –PHƯỢNG – P30

2B4–B.NGOAN–P21

2B5 –P.THỦY– P22

2B6– A.NGA– P23

2B7 –N.THẢO–P36

2B8–C.HĂNG– P18

2B9-P.BÌNH-P19

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

2

Toán

BS Toán

Toán

Tự học

Toán

Â.Nhạc

Toán

BSGDTT

Toán

BS T

Toán

T.Anh

Toán

Tự học

Toán

Â.Nhạc

Toán

M.thuật

3

T. Đọc

Tự học

T. Đọc

Â.Nhạc

T. Đọc

T.Anh

T. Đọc

Tự học

T. Đọc

BS TV

T. Đọc

M.thuật

T. Đọc

BSGDTT

T. Đọc

BS TV

T. Đọc

 Tự học

4

T. Đọc

Â.Nhạc

T. Đọc

BS Toán

T. Đọc

Tự học

T. Đọc

BS TV

T. Đọc

M.thuật

T. Đọc

Tự học

T. Đọc

T.Anh

T. Đọc

BSGDTT

T. Đọc

 Â.Nhạc

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

2

M.thuật

BSGDTT

K.Chuyện

BS TV

TNXH

BS Â.N

T.Anh

M.thuật

K.Chuyện

BS Toán

T. Dục

BSGDTT

K.Chuyện

BS Toán

K.Chuyện

BS Toán

T. Dục

BS Toán

3

K.Chuyện

BS Â.N

M.thuật

BSGDTT

K.Chuyện

BS TV

K.Chuyện

BS T

T.Anh

BS TV

K.Chuyện

BS Toán

T. Dục

M.thuật

T. Dục

T.Anh

Đạo đức

T.Công

4

T.Anh

BS TV

C. Tả

BS Â.N

M.thuật

BSGDTT

T. Dục

GDTT

C. Tả

T.Công

C. Tả

BS TV

Đạo đức

T.Anh

C. Tả

M.thuật

K.Chuyện

BS Â.N

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

T.Công

 

Toán

 

Toán

 

2

C. Tả

BS Toán

T. Đọc

T.Anh

C. Tả

Đạo đức

C. Tả

Â.Nhạc

TNXH

BSGDTT

T.Anh

GDTT

Toán

BS TV

T. Đọc

M.thuật

T. Đọc

BSGDTT

3

T. Đọc

BS TV

LTVC

BS Toán

T.Anh

BS Toán

TNXH

BS MT

T. Dục

Đạo đức

T. Đọc

Â.Nhạc

T. Đọc

T. Dục

BS Â.N

BS Toán

C. Tả

BS TV

4

TNXH

T.Công

T. Viết

BS TV

T. Dục

GDTT

T. Đọc

Đạo đức

T. Đọc

 Â.Nhạc

TNXH

BS MT

C. Tả

GDTT

T. Viết

GDTT

T.Anh

GDTT

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

Toán

 

TNXH

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

2

T.Anh

BS MT

T.Anh

T. Dục

T. Đọc

BS Toán

LTVC

BS Toán

LTVC

T. Dục

BS Â.N

BS Toán

LTVC

BS Toán

C. Tả

BS TV

LTVC

BS Toán

3

LTVC

T. Dục

Toán

BS MT

LTVC

BS TV

T.Anh

BS TV

T. Viết

BS Â.N

LTVC

BS TV

TNXH

BS TV

LTVC

Tự học

T. Dục

BS TV

4

T. Viết

GDTT

C. Tả

GDTT

T. Viết

BS MT

T. Viết

T.Công

T.Anh

Tự học

T. Viết

T.Công

T. Viết

 Â.Nhạc

T.Anh

Đạo đức

T. Viết

   TNXH

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Toán

 

Toán

 

Toán

 

T. Dục

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

T. Dục

 

T.Anh

 

2

C. Tả

 

T.Công

 

T. Dục

 

Toán

 

BS MT

 

T. Dục

 

C. Tả

 

Toán

 

Toán

 

3

T. Dục

 

Đạo đức

 

C. Tả

 

C. Tả

 

C. Tả

 

C. Tả

 

BS MT

 

T.Công

 

C. Tả

 

4

TLV

 

T. Dục

 

TLV

 

BS Â.N

 

TLV

 

Đạo đức

 

TLV

 

TNXH

 

BS MT

 

5

Đạo đức

 

TLV

 

T.Công

 

TLV

 

GDTT

 

TLV

 

BS Â.N

 

TLV

 

TLV

 

ÂN: Hường                   MT: T. Anh         ; Thúy B2               TA: Mai ( B1,4,5); Hằng ( B2,3,6,7,8,9)