Ddlk

Trang chủ

Góc học tập

Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu khối 1 ( Năm học 2017-2018)
Ngày đăng 27/09/2017 | 10:45 | Lượt xem: 6516

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 NĂM HỌC 2017 – 2018 (TKB SỐ 2 - THỰC HIỆN TỪ 11/9/2017)

Thứ

Tiết

1A1 – LINH – P24

1A2 –QUYÊN– P25

1A3 –T.HẰNG – P26

1A4–MAI–P27

1A5 – HOÀN – P32

1A6– N.DUNG– P16

1A7 – Đ.HỒNG–P17

1A8–NGÂN– P18

1A9-Đ.THỦY-P19

1A10-H.THU-P20

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

2

Toán

T. Dục

Toán

 BS Toán

Toán

TNXH

Toán

BS TV

Toán

BS toán

Toán

Â.Nhạc

Toán

 T.Anh

Toán

TNXH

Toán

BS TV

Toán

BS TV

3

T. Việt

Â.Nhạc

T. Việt

BS TV

T. Việt

T. Dục

T. Việt

TNXH

T. Việt

BS TV

T. Việt

TNXH

T. Việt

BS Toán

T. Việt

BS Toán

T. Việt

T.Anh

T. Việt

 BS Toán

4

T. Việt

 T.Anh

T. Việt

GD LS

T. Việt

BS TV

T. Việt

T. Dục

T. Việt

Â.Nhạc

T. Việt

BS TV

T. Việt

BS TV

T. Việt

BS TV

T. Việt

TNXH

T. Việt

M.thuật

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

M.thuật

 

Toán

 

T. Việt

 

Toán

 

T. Việt

 

T. Việt

 

Â.Nhạc

 

Toán

 

T. Việt

 

T. Việt

 

2

Toán

BS ÂN

M.thuật

TNXH

GDLS

  BS Toán

T Việt

BS Toán

T. Việt

Tự học

T. Việt

T. Dục

Toán

TNXH

Â.Nhạc

 T.Anh

T. Việt

BS Toán

T. Việt

BS MT

3

T. Việt

BS MT

T. Việt

BS TV

M.thuật

Thủ công

T. Việt

Tự học

  GDLS

BS ÂN

Toán

Bs TNXH

T. Việt

 T.Anh

T. Việt

T. Dục

Â.Nhạc

GDLS

TNXH

BS TV

4

T. Việt

BS TV

T. Việt

 BS Toán

T. Việt

Tự học

GDLS

 T.Anh

Toán

T. Dục

  GD LS

BS ÂN

T. Việt

GDLS

T. Việt

Bs TNXH

Toán

 BS TV

Â.Nhạc

BS Toán

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 T.Anh

 

Toán

 

T. Việt

 

T. Việt

 

Toán

 

T. Việt

 

T. Việt

 

T. Việt

 

Toán

 

T. Việt

 

2

Toán

TNXH

Â.Nhạc

   Tự học

T. Việt

 T.Anh

T. Việt

M.thuật

M.thuật

BS toán

T. Việt

BS Toán

T. Việt

BS ÂN

T. Việt

Tự học

 T.Anh

T. Dục

T. Việt

GDLS

3

T. Việt

  Tự học

T. Việt

 T.Anh

Â.Nhạc

BS ÂN

GDLS

Thủ công

T. Việt

BS TV

M.thuật

Tự học

Toán

BS MT

Toán

  GDLS

T. Việt

Tự học

 T.Anh

BsTNXH

4

T. Việt

BS Toán

T. Việt

T. Dục

Toán

BS MT

Â.Nhạc

BsTNXH

T. Việt

T. công

Toán

 T.Anh

M.thuật

   Tự học

 T.Anh

BS ÂN

T. Việt

BS Toán

Toán

T.Công

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

     1

T. Việt

 

T. Việt

 

Toán

 

BS MT

 

TNXH

 

T. Việt

 

T. Việt

 

GDLS

 

T. Việt

 

Toán

 

2

T. Việt

BS TV

T. Việt

BsTNXH

GDLS

   BS TV

Toán

 T.Anh

Toán

BS MT

T. Việt

 BS TV

T. Việt

Bs TNXH

M.thuật

BS TV

T. Việt

BS ÂN

GDLS

Tự học

3

Toán

BsTNXH

Thủ công

 T.Anh

T. Việt

BS Toán

  T. Việt

BS Toán

T. Việt

BsTNXH

Thủ công

BS Toán

Toán

BS Toán

T. Việt

   BS Toán

M.thuật

BS MT

T. Việt

BS ÂN

4

GD LS

 BS Toán

Toán

BS MT

T. Việt

BS XH

  T. Việt

 BS TV

T. Việt

 T.Anh

GDLS

GDTT

T. Dục

BS TV

T. Việt

Thủ công

Toán

 BsTNXH

T. Việt

T. Dục

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

T. Việt

 

GDLS

 

T. Việt

 

T. Việt

 

T. Việt

 

 T.Anh

 

T. Việt

 

T. Việt

 

GDLS

 

  Toán

 

2

T. Việt

 

T. Việt

 

T. Việt

 

T. Việt

 

GDLS

 

Toán

 

T. Việt

 

T. Việt

 

T.Công

 

 T.Anh

 

3

GDLS

 

T. Việt

 

  T.Anh

 

BS ÂN

 

T. Việt

 

BS MT

 

GDLS

 

  Toán

 

T. Việt

 

T. Việt

 

4

T.Công

 

BS ÂN

 

Toán

 

Toán

 

 T.Anh

 

T. Việt

 

T.Công

 

BS MT

 

T. Việt

 

T. Việt

 

5

GD TT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

T. Việt

 

GD TT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

ÂN: Đ/c Hường               MT: Đ/c Đ.Trang                 TA: Đ/c V.Trang         TC,TNXH,GDLS:  Đ/c Hòa (A1,2,3,4,5); Đ/c P.Dung (A6,7,8,9,10)